Confédération des Associations Nationales des Tanneurs et Mégissiers de la Communauté Européenne
European Confederation of the Leather Industry

Rue Belliard 3 – 1040 Bruxelles
Tel 00.32.2.512.77.03 Fax 00.32.2.512.91.57
E-mail info@euroleather.com

European Trade Union Federation:
Textile, Clothing and Leather
Fédération Syndicale Européenne du
Textile, de l'Habillement et du Cuir

Rue J. Stevens 8 - 1000 Bruxelles 
Tél.: 00.32.2.511.54.77 Fax: 00.32.2.511.81.54
E-mail: fse.thc@skynet.be

 

MENETTELYTAPASÄÄNNÖSTÖ NAHKA-  JA PARKITSEMISALALLE

Alkulause

COTANCE (European Confederation of the Leather Industry = Euroopan nahkateollisuusalan keskusjärjestö) ja ETUF:TCL (European Trade Union Federation of Textiles, Clothing and Leather = Euroopan tekstiili-, vaatetus- ja nahka-alan ammattiyhdistysten keskusjärjestö) kokoontuivat eurooppatasolla sosiaalisen vuoropuhelun merkeissä ilmoittaen sitoutuvansa periaatteeseen koskien ihmisoikeuksien kunnioittamista työpaikoilla.

Tämän säännöstön allekirjoittajat suhtautuvat näin ollen myönteisesti ILOn sopimusten mukaiseen maailmanlaajuiseen rehelliseen ja avoimeen  kauppaan kuten myös kansainvälisten ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamista koskeviin periaatteisiin.

Työmarkkinaosapuolet ovat sopineet pyrkivänsä tuottavaan ja kansainvälisesti kilpailukykyiseen, ihmisoikeuksia kunnioittavaan toimintaan Euroopan nahka- ja parkitsemissektorilla.

Osapuolet tunnustavat vastuunsa työntekijöistä ja olosuhteista, joissa työtä tehdään tai missä työntekijöiden palveluita jäsenyritysten kautta tarjotaan.

Artikla 1 – Menettelytapasäännöstön sisältö

COTANCE ja ETUF:TCL kääntyvät jäsentensä puoleen pyrkien aktiivisesti kannustamaan Euroopan nahka- ja parkitsemisalan yrityksiä ja työntekijöitä kunnioittamaan alla mainittuja  ILOn sopimuksia ja sisältämään ne mahdollisiin menettelytapasäännöstöihinsä, joko suoranaisesti tai välillisesti (mukaan lukien myös alihankintatoiminnan), kaikissa niissä maissa, joissa ne toimivat.

1.1    Pakkotyön teettämistä  koskeva kielto (sopimus 29 & 105) 

Pakkotyö, orjatyö tai työhön velvoittaminen on kielletty. Työntekijöiden ei tarvitse antaa työnantajalleen taloudellista vakuutta eikä henkilöllisyyspapereita.

1.2  Lapsityövoiman käyttöä  koskeva kielto (sopimus 138 & 182)

Työn teettäminen lapsilla on kielletty.  Lupa tehdä työtä on vain 15 vuotta täyttäneillä tai asianomaisen maan koulupakkoiän ohittaneilla nuorilla. Kussakin lapsityövoimaa käyttävässä maassa tulee taata sellaiset toimenpiteet, joiden avulla voidaan auttaa lapsia ja tarjota heille koulutusta ja väliaikaista rahoitusapua.

1.3  Järjestäytymisvapaus ja sopimisoikeus (sopimukset 87 & 98)

Työntekijöillä ja työnantajilla on oikeus muodostaa järjestö tai liittyä valitsemaansa järjestöön. Työntekijöiden oikeus muodostaa ammattiyhdistyksiä, liittyä niihin ja neuvotella kollektiivisesti on tunnustettu. Työntekijöiden edustajia ei syrjitä ja heillä tulee olla pääsy kaikille työpaikoille silloin kun työpaikkakäynnit ovat heidän luottamustehtävänsä suorittamiseksi välttämättömät (sopimus 135 & suositus 143 tai ILO).

1.4  Kielto koskien syrjintää työhönotossa  (sopimus 100 & 111)

Työntekijöiden oikeutta tasavertaisiin mahdollisuuksiin ja tasavertaiseen kohteluun on noudatettava rodusta, väristä, sukupuolesta, uskonnosta, poliittisesta mielipiteestä, kansallisuudesta, sosiaalisesta taustasta tai mistä tahansa muusta tunnusomaisesta piirteestä huolimatta.

Tämän ohjeen allekirjoittajat vetoavat jäseniinsä ja kehottavat näitä myös kunnioittamaan ja liittämään omiin menettelytapasäännöksiinsä seuraavat lausekkeet:

1.5. Kohtuulliset työajat

Työtuntimäärän tulee noudattaa lainsäädäntöä ja voimassa olevia ko. teollisuusalalla vallitsevia sääntöjä. Työntekijöiltä ei voi edellyttää 48 tuntia pidempää säännöllistä viikkotyöaikaa ja työntekijöillä  tulee olla oikeus vähintään yhteen vapaapäivään joka seitsemäs päivä. Ylityötä saa teettää työntekijän suostumuksella sillä ehdolla, että se ei ylitä 12 tuntia viikossa ja että ylityöhön ei pyydetä säännöllisesti, sen lisäksi ylityöstä tulee aina maksaa ylityökorvaus.

1.6 Kohtuulliset työskentelyolosuhteet 

Turvallinen ja puhdas työympäristö koituu työntekijöiden parhaaksi ja siksi terveys- ja turvallisuuskysymyksissä tulee noudattaa parhainta mahdollista käytäntöä, jossa kaikki olemassa oleva tieto teollisuuden toiminnasta ja siinä piilevistä erityisistä riskeistä pyritään ottamaan huomioon. Kaikki fyysinen hyväksikäyttö on ehdottomasti kielletty, samoin uhkailu, erilaiset rankaisumuodot tai poikkeuksellinen kurinpalautuskäytäntö, seksuaalinen tai muu häirintä kuten myös kaikki työnantajan puolelta tapahtuvat lähentely-yritykset.

1.7 Työstä maksettava kohtuullinen palkka

Palkkojen ja muiden ansioerien on oltava lain sekä kyseessä olevan teollisuuden minimisäännösten mukaiset ja niiden tulisi suoda kaikille työntekijöille mahdollisuus tyydyttää perustarpeensa ja myös taata heidän elantonsa. Palkan alentaminen kurinpidollisista syistä on kielletty.

Artikla 2 -  Säännöstön tiedoksi saattaminen, sen sanoman edistäminen ja sen täytäntöönpanotoimet

Täytäntöönpanotoimilla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joita säännöstön toteuttaminen kaikilla tasoilla vaatii.

2.1. COTANCE ja ETUF:TCL sitoutuvat edistämään säännöstön käyttöönottoa ja tiedottamaan siitä kaikilla tarvittavilla kielillä kaikille tasoille viimeistään 31.12.2000.

2.2  COTANCE ja ETUF:TCL kehottavat kaikkia jäseniään (luettelo jäsenistä liitteenä) ottamaan säännöstön käyttöönsä ja kannustavat yrityksiä ottamaan sen käyttöönsä asteittain.

2.3 COTANCE JA ETUF:TCL laativat ja toteuttavat tarvittaessa koulutus- ja valmennusohjelmia.

2.4 COTANCE ja ETUF:TCL kehottavat jäsenjärjestöjään ja yrityksiään sisällyttämään tämän säännöstön yhtenä ehtona kaikkiin alihankkijoittensa ja toimittajiensa kanssa tekemiin sopimuksiin. COTANCE ja ETUF:TCL tulee näin kannustamaan yrityksiään varmistamaan, että alihankkijat/toimittajat ja heidän työntekijänsä omaksuvat tämän säännöstön.

Artikla 3 – Seuranta-, arviointi- ja oikaisumekanismit

3.1 COTANCE ja ETUF:TCL ovat sopineet Sosiaalisen sektorivuoropuhelun puitteissa Euroopantasolla seurata säännöstön vaiheittaista käyttöönottoa.

3.2 COTANCE ja ETUF:TCL tulevat suorittamaan ainakin yhden vuosittaisen arvioinnin säännöstön käyttöönotosta, josta ensimmäisen tulee tapahtua 30.06.2001 mennessä. He voivat mm. komissiolta tai jäsenvaltioilta pyytää tässä tarvittavaa apua.

 3.3 COTANCE ja ETUF:TCL sopivat, että säännöstön käyttöönoton tulokset on tarkistettava puolueettomasti, takaamalla tarkastuksen uskottavuuden kaikille osapuolille.

 3.4  CONTANCE ja ETUF:TCL voivat, Euroopan Sosiaalisen Sektoraalisen vuoropuhelun puitteissa, päättää yhdessä ja vapaasti mistä tahansa muusta aloitteesta tämän säännöstön käyttöönoton toteuttamiseksi.

 Artikla 4 – Suosituimmuuslauseke

COTANCEn jäsenet tai niihin liittyneet yritykset voivat kukin ottaa käyttöön suosituimmuuslausekkeet omiin säännöstöihinsä. Tämän säännöstön käyttöönotto ei saa missään tapauksessa muodostaa argumenttia, jonka nojalla voitaisiin rajoittaa jo voimassa olevia edullisempia lausekkeita.